Middelfart Kommunes Cykleplan

Udgivet 03-02-2013, tags: Artikler |

Den 13. december 2011 deltog 2 repræsentanter fra Baghjulets bestyrelse i kommunes interessentmøde om den cykleplan, de havde under udarbejdelse. Sammen med andre, havde vi mulighed for at komme med input til den cykleplan, kommunen havde under udarbejdelse.

Nu er forslaget til cykleplanen kommet - interesserede kan downloade den her.

På side 16 kan I læse om et af udviklingssamarbejderne, som involverer Baghjulet. Nemlig:

"1. Udvikling, afprøvning og gennemførelse af trafiksikkerheds-revision af cykelklubben "Baghjulets" faste torsdagsrute å sikker cykeltur.

Projektnavn og ide: "Sikker cykeltur" handler om at udvikle, afprøve og gennemføre anbefa-linger fra en trafiksikkerhedsrevision af eksisterende veje på en fast cykelrute, der benyttes af cykelklubber. I sin enkelthed handler projektet om at gennemanalysere og sanere en fast cy-kelrute, der køres af cykelklubben "Baghjulet". I Danmark anvender man trafiksikkerhedsrevi-sion i forbindelse med anlæg af nye veje. Det vil være unikt at gennemføre en analyse af en eksisterende cykelrute, hvor der cykles på små og store veje, i byerne og på landet i cykelra-cetempo. Analysen skal gennemføres ud fra cyklisternes præmisser, hvilket endnu ikke er ud-viklet som metode endnu. De anvisninger til trafiksikkerhedsforbedringer, der anvises fra ana-lysen skal udføres i praksis som demonstration af anvendt ny viden.

Politik og politiske målsætninger: Sundhed, fritid og trafiksikkerhed får alle indfriet ambitioner gennem dette projekt.

Hvem gør hvad, hvornår, hvordan, hvor længe, hvor godt og hvem betaler? I samarbejde med de lokale cykelklubber skriver Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat og Trafik- og Vejafde-lingen en ansøgning om medfinansiering primo 2013. Etableres et samarbejde med eksempel-vis Vejdirektoratet vil det være Middelfart Kommune, der er projektleder på projektet.

Totalomkostninger, estimeret: Ansøgning inkl. opstart med cykelklub (10.000 kr.), modelud-vikling (50.000 kr.), analyse og rapport med anbefalinger (50.000 kr.), gennemførelse af an-befalinger

2 (300.000 kr.). I alt 410.000 kroner

Målet: Er at forbedre trafiksikkerheden markant på en strækning lokale cykelklubber kører hver torsdag. Målet er også at skabe tilfredshed hos cykelklubberne og skabe et demonstrati-onsprojekt allerede i 2013.

Evaluering: Ved simpel vurdering om målet er indfriet med tilbagemelding til byråd."

Støt dem, der støtter Baghjulet