2013

GENERALFORSAMLING, DEN 27. FEBRUAR 2013

 

REFERAT

1. VALG AF DIRIGENT OG MIN. 2 STEMMETÆLLERE

Dirigent: Claus Hansen
Stemmetællere: Bord 1, bestående af 3 stemmetællere

Dirigenten fastslog at Generalforsamlingen er varslet rettidigt.

2. BESTYRELSENS BERETNING

Formanden Jan Rasmussen præsenterede:

1)  Den skriftlige beretning med alle Baghjulets aktiviteter blev der opfordret til at gennemlæse selv.

2) Turlederordningen blev fremhævet som et væsentligt kerneområde i klubben, med en opfordring til at alle er med til at løfte på denne opgave. Turlederordningen på MTB er blevet en succes og er med til at bakke op omkring nye MTB'ere i klubben.

3) Gruppe F er blevet nedsat, formanden opfordrede til at medlemmerne er ambassadører for at vi får en god og stabil gruppe F.

4) MTB hele året rundt er blevet en succes, næsten en fordobling af dem der kører MTB by night.

5) Økonomien blev kort gennemgået. Vi har stadig ambitioner og skal vokse.

6) Vi har fået en ny hjemmeside med en væsentlig opgradering.

7) Stor medlemstilgang i 2012, hvilket giver stor omsætning i tøjsortimentet.

3. REGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE

Jørgen Jensen fremlagde regnskabet.

Revisionen har gennemgået regnskabet, som er godkendt.

Engangsudgift til IT på 90.000 kr.

Overskud i alt 87.973 kr.

Spørgsmål under fremlæggelsen:

1) Hvad skal der ske med spilleafgiften på 50.000 kr.?,

Jan: Lovgivningen fastslår, at indtægter skal anvendes i den kommune, hvor spillehallen var beliggende, dvs. Fredericia kommune. Evt. skal vi holde et eller flere arrangementer i Fredericia. Bestyrelsen er obs. på balanceposten.

2) Er varelageret forsikret? Flemming: Ja forsikringen dækker alle vores aktiver på begge adresser.

4. BUDGETFREMLÆGGELSE

Flemming fremlagde budgettet:

-  Lidt lavere kontingent idet den store medlemstilgang ikke forventes at være på samme niveau.

-  Ligeledes blev TDV afholdt under fantastisk vejr i 2012, hvilket gør at forventningerne til 2013 er lidt mindre.

-  Klubtilskuddene er blevet hævet på en- og flerdagsarrangementerne for at klubbens gode økonomi kommer klubbens medlemmer til gode.

INDKOMNE FORSLAG

a) Fra Bestyrelsen:

Forslag til vedtægtsændring:

Nuværende: §9, 1-3 punktum:

>>Det årlige kontingent skal være betalt senest 1.
april. I modsat fald suspenderes medlemskabet indtil forholdet er bragt i
orden. Ved indmeldelse i perioden 1.10 til 31.12 betales dog kun halvt
kontingent for resten af regnskabsåret.<<

Forslag: §9, 1-3 punktum:

>>Kontingent opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
Bestyrelsen fastsætter betalingsterminer og opkrævningsform. Såfremt
betalingsterminer overskrides, suspenderes medlemskabet indtil forholdet er
bragt i orden.<<

Brian orienterede kort om årsagen bag dette forslag, som vil sikre en mere smidig betaling via det nye Klubmodul.

Forslaget blev vedtaget!

Dette betyder at hvert medlem selv skal oprette sig i Klubmodulet, for at blive registreret som medlem. Medlemmerne vil ligeledes selv være ansvarlige for at holde egne medlemsoplysninger ajour så f.eks. e-mail adressen altid er aktuel. Ved opkrævningen vil medlemmerne blive opkrævet 1 kr., derefter vil medlemsopkrævningen foregår rullende.

b) Fra medlemmer:

Ingen forslag indkommet.

6 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Georg Thomsen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Flemming Stounberg (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen (villig til genvalg)
Suppleant Johnny H. Grønmar (villig til genvalg)
Suppleant Per Blæsbjerg (villig til genvalg)

Nye medlemmer der ønsker at stille op er:

Hans Mogensen
Les Ager

Klubbens vedtægter foreskriver, at der skal være mellem 5 og 7 i bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede, at generalforsamlingen dispenserede for ovennævnte regel, således at bestyrelsen i en periode blev udvidet fra 7 til 8 medlemmer.

Generalforsamlingen var ikke indstillet på at følge bestyrelsens ønske om en midlertidig udvidelse af bestyrelsen fra 7 til 8.

Beslutningen blev, at der bliver 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

Alle ovennævnte, som var villige til genvalg, blev genvalgt.

Georg Thomsen udtræder, og Hans Mogensen indtræder i bestyrelsen.

Suppleant blev Johnny H. Grønmar, Per Blæsbjerg og Les Ager.

Bestyrelsen konstituerer sig på mødet i marts.

7. VALG AF 2 REVISORER OG 1 REVISOR SUPPLEANT

Revisor Jørgen Spetzler
Revisor Else Hartmann
Revisor suppleant Helle Jakobsen

Alle tre blev genvalgt.

8. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT

Flemming orienterede om, at der ikke bliver ændret på kontingentet.

9. KÅRING AF ÅRETS PEDALTRAMPER OG TILDELING AF AKTIVITETSPRISEN

Per Møller præsenterede årets Pedaltramper, som i år gik til Michael Strandberg, som cykler meget både på de smalle og de brede dæk. Han deltager aktivt i mange af klubbens aktiviteter og deltager i flere af klubbens udvalg. Han er heller ikke bange for at tage initiativer og er rigtig god at cykle sammen med. Prisen viser at man er et værdsat medlem af klubben.

Per Møller præsenterede Aktivitetsprisen, som gives til dem, der har lavet en speciel aktivitet. Det er ikke altid aktivitetsprisen uddeles, men det bliver den i år. Aktivitetsprisen går til Gruppe F, fordi de er rigtig gode til at gå forrest, når der skal laves et stykke arbejde for klubben, og arbejder godt for fællesskabet. Gruppe F har stået for Naturens dag, Lær at cykel og arrangerer Suppeturen.

10. OPLÆG TIL KOMMENDE SÆSON

Per Møller orienterede om kommende aktiviteter.

Søren Kjærås orienterede at der mangler 46 turledere mangler at tilmelde sig, ALLE skal melde sig til senest søndag d. 4. marts på papellen@profibermail.dk. Ellers bliver man automatisk tildelt nogle søndage og tirsdage i løbet af sæsonen.

Dagholdet kører hver onsdag fra vandtårnet kl. 10 – uanset vejret. Både de smalle og de brede dæk er velkomne.

Hærvejsudvalget kører primo april. Der er tilmeldt ca. 50 deltagere, derfor er der brug for 10-11 biler med træk til turen. Turen har kørt siden 1995, Jan Ager og Per Allan Petersen trækker sig efter turen i år,  hvor Michael Strandberg bl.a. vil overtage herefter.

IT-udvalget lægger gerne historier på web'en, men mangler indlæg og billeder/film fra turene og øvrige oplevelser fra medlemmerne. Alle er velkomne med indlæg.

Melfar 24-timer køres 1.-2. juni. Arrangementet starter i Strib fremover idet rundkørslen for enden af Brovejen er konverteret til et lyskryds. Prøvekørsel af den nye rute bliver søndag d. 5. maj.

Materialeudvalget opfordrede til at medlemmerne straks rapporterer eventuelle fejl og mangler ved klubbens cykelstativer til udvalget, så vil klubben sørge for at få det lavet.

MTB-udvalget orienterede om at der også vil være turledere for MTB hver tirsdag aften i samme sæson som de smalle dæk kører.

Tøjudvalget havde et hektisk år i 2012 grundet nyt design. Det fremgår af hjemmesiden hvornår der omkring d. 1. hver måned er åben i tøjbutikken.

Tøjudvalget har overvejet at gå på Internettet med tøjsalget, men der er nogle udfordringer med leverancerne, som der arbejdes på. Der fremkom ønske om at få damebukser, hvor selerne sidder mere "bryst-venligt", tøjudvalget vil kontakte leverandøren for at undersøge muligheder.

TDV er rykket en uge i forhold til det normale tidspunkt grundet andre arrangementer i byen. Flemming orienterede om hvor afhængige klubben er af frivillige medhjælpere til at gennemføre dette løb.

Træningsudvalget – kommende løb vil kunne oprettes i Klubmodulet (som findes på baghjulet.dk under "indmeldelse") og tilmelding samt afregning af aktiviteter vil ligeledes kunne foregå herigennem.

Kruså-Skagen har deadline for tilmelding 1. marts. Pt. ser det ud til at skulle aflyses med 7 tilmeldte ryttere, medmindre der tilmeldes min. 40 ryttere inden deadline. Tilmelding fremgår af hjemmesiden. Brian Sørensen lover medvind og godt vejr ?. Tilmeldingsfristen vil muligvis blive udsat 2 uger – hold øje med hjemmesiden.

11. EVENTUELT

Leo Engelberg: Opfordrede til at vise, hvordan nye medlemmer kan se hvor på hjemmesiden man skal holde sig orienteret. Meget positivt at nye medlemmer bliver hjulpet hen over hele sæsonen.

Jan Rasmussen: Takkede for flot fremmøde.

Støt dem, der støtter Baghjulet