Generalforsamling

02-02-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden. Tilmelding til spisning før generalforsamling.


 

Ordinær generalforsamling i Baghjulet

Onsdag den 13. marts 2024 kl. 18.30. Der er spisning fra kl. 17.45

Inden generalforsamlingen starter, er der indlæg ved fritidskonsulent Thorbjørn fra Middelfart kommune om friluftsliv nu og i fremtiden.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste den 28.2.24

Tilmelding til spisning skal ske senest 10.3.24 - TILMELD DIG HER

 

Dagsorden

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Budgetfremlæggelse
6. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
7. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Keld Andersen – (for 1 år) - villig til genvalg

Søren Andersen – ønsker ikke genvalg

Jens Pasgaard – ønsker ikke genvalg

Leo Engelberg – villig til genvalg

Ledig bestyrelsespost efter Michael Frederiksen -

Dorte Schmidt – villig til genvalg

Claus Grøngaard – villig til genvalg

b) 2 Suppleanter

Valg af 2 suppleanter
8. Valg af:
a) 2 Revisorer
b) 1 Revisorsuppleant
9. Kåring af årets Pedaltramper
10. Oplæg til kommende sæson
11. Eventuelt